FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

Левовете в обращение преминаха границата от 25 млрд. лв.

В края на юни парите в обращение в България (банкноти и монети извън касите на централната банка) достигнаха 25,252 млрд. лв. За едногодишен период (спрямо края на юни 2021 г.) те са нараснали с 13,2%, или с 2,943 млрд. лв. Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението им е по-слабо както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ) за второто тримесечие на тази година.

Динамика на парите в обращение

През второто тримесечие на тази година динамиката на парите в обращение следва очерталата се през годините сезонност. За този период от годината е характерен положителен емисионен резултат, намиращ израз в увеличение на парите в обращение спрямо края на първото тримесечие. За второто тримесечие на тази година централната банка отчете, че от април до юни те се увеличават с 690,6 млн. лв., или с 2,8% на тримесечна база, но нарастването им е с 2,4 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на миналата година. В рамките на разглеждания период през май парите в обращение намаляха с 0,1%, докато през април и юни беше отчетен месечен ръст съответно от 2,2% и 0,7%, показват данните на БНБ, предаде Investor.bg.

В края на юни делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,88%, а на разменните монети – 2,11%. През второто тримесечие на годината делът на банкнотите е нараснал с 0,02 процентни пункта за сметка на намалението със същия процентен пункт на дела на разменните монети.

Купюрен строеж на банкноти и монети в обращение

В края на юни в обращение са 561,8 млн. броя банкноти, които са с 9,4 млн. броя, или с 1,7% повече в сравнение с края на март. За три месеца общата им стойност нарасна с 2,8%, достигайки към 30 юни 24,678 млрд. лв.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на тази година е 43,93 лв., което представлява увеличение с 0,48 лв. спрямо края на март. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2,76 лв. в резултат от по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева.

С най-голям дял (38,61%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2022 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 30 юни в обращение са 216,9 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5,38%) e броят на банкнотите от 5 лева.

Експертите на централната банка изчисляват, че спрямо края на март в структурата по брой на банкнотите в обращение са нараснали дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението при дела на банкнотите с номинали 50 и 100 лева – с по 0,42 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 10 и 20 лева намаляха, по-съществено при дела на банкнотите от 20 лева – с 0,57 процентни пункта.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение расте с 32,9 млн. (6,2%), а стойността им – с 2,906 млрд. лв. (13,3%). Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали.

Спрямо края на юни 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като увеличението им е съответно с 2,93 и 2,16 процентни пункта. На едногодишна база дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляват, като най-голям е спадът при книжните пари от 20 лева – с 3,53 процентни пункта.

В края на юни общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 10,844 млрд. лв., което е най-големият дял (43,94%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0,61%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева. Дяловете както на 50-, така и на 5-левовите банкноти се запазват на нивата от края на март.

Спрямо края на март в структурата по стойност на банкнотите в обращение нарастване беше отчетено единствено при дела на банкнотите от 100 лева – с 0,49 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите от 10 и 20 лева намаляха, съответно с 0,11 и 0,38 процентни пункта.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараснаха дяловете на банкнотите с номинал 50 и 100 лева, като с повече (с 2,44 процентни пункта) се увеличи стойността на банкнотите от 100 лева.
Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 2,40 процентни пункта. Най-малко за едногодишен период намаля делът по стойност при банкнотите от 5 лева – с 0,05 пр. пункта.

В края на юни в обращение са над 2,944 милиарда броя разменни монети, които са с 48,4 милиона броя, или с 1,7% повече в сравнение с броя им в края на март. За три месеца общата им стойност расте с 10,4 млн. лв., или с 2%, и в края на юни достигна 533,1 млн. лв.

Прочетете повече на
Investor.bg

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!